Početna  /  Revizorski izvještaj: Nezakonito zapošljavanje i finansijske akrobacije u opštini Gacko
gacko Hercegovina

Revizorski izvještaj: Nezakonito zapošljavanje i finansijske akrobacije u opštini Gacko

GACKO – Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Gacko za period 1. januara do 31. decembra 2016. godine potvrdila je ono što je “Moja Hercegovina” u više navrata pisala, a to je kršenje zakona prilikom zapošljavanja. Takođe, do detalja su predstavljeni svi propusti u upravljaju budžetskim sredstvima u ovoj opštini.

Opština Gacko (FOTO: Moja Hercegovina)

Pišu: Milanka Kovačević i Slobodan Golubović

Zapošljavanje kršenjem Zakona o radu i Zakona o lokalnoj samoupravi

Revizorski izvještaj navodi se da je u maju 2016. godine načelnik opštine Gacko Milan Radmilović raspisao javni konkurs za prijem 32 pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač opština. Konkursna komisija, nakon provedene procedure, 4. jula 2016. godine je utvrdila rang listu za 43 prjavljena lica i dala preporuku da se sa rang liste prime 32 pripravnika. Međutim, načelnik opštine, kršeći procedure, 25. jula 2016. godine donosi odluku o prijemu 27 pripravnika i 29. avgusta 2016. godine odluku o prijemu 14 pripravnika. Dakle, ukupno 41 pripravnik, što je za 9 više od broja koji je naveden u javnom konkursu. Ovome revizija dodaje prijem još 3 pripravnika za koje opština Gacko nije raspisala javni konkurs i konstatuje da je prekršen član 19. Zakona o radu.

Međutim, opštinska administracija u Gacku nije se zaustavila samo na kršenju Zakona o radu. Kako je navedeno u revizorskom izvještaju, prilikom provođenja konkursne procedure javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme od 8. jula 2016. godine prekršen je Zakon o lokalnoj samoupravi, pa je načelnik opštine po rješenju upravne inspekcije bio prinuđen donijeti rješenja o prestanku radnog odnosa za 32 osobe. Treba podsjetiti da je nakon toga opština Gacko ponovo raspisala konkurs koji je proveden u skladu sa procedurama, a da li je u skladu sa realnim potrebama utvrdiće se u narednom periodu.

Poznato je da je 2016. godina bila godina lokalnih izbora, pa logika stvari govori da su pomenuti konkursi bili u duhu predizbornih političkih aktivnosti gatačkog SDS-a, PDP-a i SRS RS po modelu: “Posao za glasove” kao što to rade i njihovi ljuti rivali SNSD i SP na RiTE Gacko.

Finansijske akrobacije u opštini Gacko

Iako se Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gacko za 2016. godinu usvojio praktično bez smislene diskusije u lokalnom parlamentu, sudeći prema revizorskom izvještaju i preporukama koje su date, revizori su bili na mukama da utvrde sve akrobacije koje su “ekonomski gimnastičari” opštine Gacko koristili kako bi opravdali trošenje javnih sredstava.

Jedna od ključnih zamjerki republičkih revizora je što konsolidovani finansijski izvještaj opština Gacko nije dostavila Ministarstvu finansija RS u roku propisanom Pravilnikom o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike Srpske, opština, gradova i fondova. Odgovorni u opštini na revizorski izvještaj nisu imali primjedbi, a da ih pitamo za razloge nepoštovanja rokova sigurno ne bismo dobili adekvatan odgovor, pa razloge možemo samo pretpostaviti. Vjerujemo da su se zaigrali sa Izvještajem kao djeca sa lego kockicama pa zaboravili na vremenske rokove.

Svakome imalo upućenom u zbivanja u Gacku poznato je da podsticaji za poljoprivredu iz budžeta opštine nisu isplaćeni već nekoliko godina iako se uredno planiraju u budžetu. Revizori u svom izvještaju navode da su rashodi za podsticaje u poljoprivredi iskazani manje za 147.142 KM, pa je nagradno pitanje šta se dešava sa sredstvima za tu namjenu. Ne bi bilo loše da se u budućnosti jedan dio tih sredstava namijeni vjerskim zajednicama kako bi se makar u molitvama za poljoprivrednike potražio spas od suša i poplava.

Zanimljiv je i nalaz revizije da imovina JU “Kulturno sportski centar” Gacko, čiji je osnivač opština Gacko (fudbalski stadion, dom kulture sa kino dvoranom i pratećim objektima i sportska dvorana sa pratećim objektima), u vrijednosti od 2.545.604 nije prikazana u glavnoj knjizi, pa je njena vrijednost na taj način potcijenjena. Da li se na ovako “peglaju rupe” u budžetu ili neki drugi propusti, bilo bi korisno da ispitaju nadležni istražni organi.

U sredini kao što je Gacko još uvijek je najviše povjerenja u plaćanje gotovinom, pa je Glavna služba za reviziju utvrdila da su iz blagajne opštine Gacko vršene isplate ugovora o djelu bez obračunatih poreza i doprinosa i dokaza o izvršenjima ugovora, kao i isplate akontacija za službena putovanja koje nisu pravdane u propisanom roku, a vršene su i druge isplate sredstva na osnovu odluka, što nije u skladu sa propisanim uslovima i načinom plaćanja gotovim novcem.

Obaveze opštine Gacko u iznosu od 1.524.617 KM, dospjele za plaćanje zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, uključene su u izvršenje budžeta za 2016. godinu iako raspoloživa budžetska sredstva nisu obezbijeđena u zakonskom roku, pa je tako prekršen Zakon o budžetskim sistemu Republike Srpske. Ništa novo, što bi rekao Gordan Mišeljić, SNSD-ov direktor Hidroelektrana na Trebišnjici: “Zakon je tu da bi se kršio”, pa neka ga krše i SDS-ovi rukovodioci sa koalicionim partnerima u opštini Gacko.

U brojnim zamjerkama revizora na trošenje budžeta opštine Gacko izdvajamo još i to da nisu uspostavljeni kriterijumi za dodjelu sredstava izbjeglim i raseljenim licima u iznosu od 36.900 KM, kao i kriterijumi za dodjelu sredstava iz budžetske rezerve u iznosu od 220.822 KM. Dakle, evidentno je da se pomenuta sredstva troše prema sopstvenom nahođenju rukovodećih ljudi u opštini.

Na kraju, iako u revizorskom izvještaju nije navedeno ništa vezano za studentske stipendije koje se neizostavno planiraju u budžetu opštine Gacko, prilika je da ovdje podsjetimo da iste nisu isplaćene za posljednje najmanje dvije akademske godine. Studenti se za svoja prava “bore” anonimno na društvenim mrežama ili, pak, stidljivo u uskim krugovima i ne žele javno iskazati svoje nezadovoljstvo.

Nedomaćinsko poslovanje sigurno nije rezultat neznanja, budući da ista ekipa rukovodilaca vodi opštinu Gacko više od dvije decenije, a da li je posljedica nemara ili nekh drugih pobuda, nadamo se da će nadležni ograni.

0 Shares
0 Shares
Copy link