Početna  /  Pokret za restituciju Trebinje: Pozdravljamo namjeru izgradnje nove bolnice, ali predmetno zemljište se u aktuelnom urbanističkom planu vodi isključivo kao poljoprivredno! (DOKUMENTI)
Izdvajamo Trebinje

Pokret za restituciju Trebinje: Pozdravljamo namjeru izgradnje nove bolnice, ali predmetno zemljište se u aktuelnom urbanističkom planu vodi isključivo kao poljoprivredno! (DOKUMENTI)

Pokret za restituciju Trebinje preko njihovog pravnog zastupnika, advokata Zorana Ignjatića, uputilo je Saopštenje za javnost u kojem su navedene sve nezakonitosti koje se namjeravaju sprovoditi pri izgradnji nove bolnice. Saopštenje sa svim priloženim dokumentima prenosimo u cjelosti i bez izmjena.

Poštovani predstavnici javnog mnjenja, poštovani građani Trebinja i cijele Republike Srpske,

Ovim putem, u svojstvu ovlašćenog punomoćnika Udruženja građana „Pokret za restituciju“ Trebinje, sve po inicijativi predstavnika ovog Udruženja, javnosti želim da se obratim i ukažem na sve nezakonitosti koje se namjeravaju provoditi u vezi izgradnje nove JZU „Bolnica“ Trebinje, a čija gradnja se planira na lokalitetu „Pridvorci – Gnojine“.

Ono što je bitno da se na početku napomene, a što su mi svakako ukazali predstavnici ovog Udruženja, jeste činjenica da svaki normalan čovjek i građanin Trebinja pozdravlja namjeru izgradnje nove bolnice u Trebinju i smatramo da naše Trebinje zaslužuje izgradnju jedne takve zdravstvene ustanove.

Takođe, pozdravljamo i u potpunosti podržavamo da se na čelu jednog takvog projekta nalazi naš Trebinjac i Hercegovac prof. dr Predrag Peško, o čijoj stručnosti, kao i svesrdnoj i bespoštednoj pomoći građanima Trebinja i cijele Hercegovine je suvišno trošiti riječi.

Nadalje, ovim putem želimo da naglasimo da nas kroz aktivnosti ovog Udruženja ne zanimaju političke konotacije i dešavanja, te ne želimo da se na bilo koji način politika miješa u naš rad, jer smatramo da predstavnici politike i političkih struktura imaju svoj teren na kome trebaju da se bore i ukrštaju svoje političke stavove i mišljenja, a naše Udruženje neće predstavljati paravan za politička prepucavanja i borbe predstavnika političkih stranaka (te smo se iz tog razloga i odlučili da se pismenim putem obratimo, kako se naša javna i neposredna obraćanja putem konferencije za medije ne bi iskoristila za provođenje političke kampanje pred naredne opšte izbore u BiH).

Sada ćemo preći na pravni aspekt i hronologiju događaja koji se odnose na plan i namjeru izgradnje nove bolnice u Trebinju na lokalitetu koje je po svojoj namjeni poljoprivredno zemljište.

Naime, na području grada Trebinja je na snazi Urbanistički plan „Trebinje 2015“, prema kom planu se predmetno zemljište na kom se planira graditi nova bolnica vodi kao isključivo poljoprivredna površila (na planu jasno označeno i obojeno zelenom bojom).

Prilog: Odluka Skupštine Grada Trebinja br. 09-013-13/20 od 03.01.2020. godine

Skupština Grada Trebinja je dana 16.09.2021. godine donijela Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pridvorci – Nova Bolnica“, za koju smo od samog njenog donošenja znali da je nezakonita, jer se planiralo donošenje nižeg planskog akta shodno Zakonu o uređenju prostora i građenju (Regulacioni plan) koji bi bio u potpunoj suprotnosti sa važećim planom višeg reda (Urbanističkim planom), sve iz razloga što se ovim Regulacionim planom planirala formirati građevinska parcela za izgradnju nove bolnice, a takvo postupanje je u suprotnosti sa važećim Urbanističkim planom koji ovo područje tretira kao poljoprivrednu površinu.

Prilog: Odluka Skupštine Grada Trebinja br. 09-01-3330/21 od 16.09.2021. godine

Povodom predmetne Odluke Skupštine Grada Trebinja, Udruženje „Pokret za restituciju“ Trebinje je reagovalo sa podnošenjem zahtjeva za obavljanje inspekcijske kontrole nadležnoj Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, koja inspekcijska uprava je obavila inspekcijski nadzor i utvrdila nezakonitosti povodom Odluke Skupštine Grada Trebinja o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pridvorci – Nova Bolnica“.

Prilog: Zahtjev za inspekcijsku kontrolu Udruženja od 01.03.2022. godine; Akt Republičke uprave za inspekcijske poslove br. 24.090/362-161-8-4/22 od 04.04.2022. godine

Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, Skupština Grada Trebinja je stavila van pravne snage Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pridvorci – Nova Bolnica“, jer prije svega takva Odluka nije u saglasnosti sa važećim Urbanističkim planom za područje grada Trebinja, a s druge strane je u postupku donošenja Regulacionog plana istekao rok za pristupanje izradi takve odluke, što je utvrdio postupajući inspekcijski organ.

Prilog: Prijedlog Odluke Skupštine Grada Trebinja o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pridvorci – Nova Bolnica“ (koji prijedlog je nakon toga usvojenoj u redovnoj skupštinskoj proceduri)

Dakle, sve ono što ovo Udruženje već skoro punih godinu dana uporno želi da ukaže predstavnicima lokalne vlasti se ispostavilo kao tačno, a to je da su sve odluke usmjerene u pravcu izrade regulacionog plana za područje na kome se planira graditi nova bolnica NEZAKONITE, što je uostalom prihvatila i Skupština Grada Trebinja kada je ovakvu nezakonitu odluku stavila van pravne snage.

Sada ćemo se pozabaviti pozitivnim pravnim propisima koji regulišu način tretiranja, odnosno upravljanja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

U Republici Srpskoj je na pravnoj snazi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji je nekada odredbama člana 53. regulisao i propisivao kako, na koji način i pod kakvim okolnostima se može raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je svojom Odlukom br. U 8/19 od 06.02.2020. godine utvrdio da član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu nije u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, da bi nakon donošenja takve odluke Narodna skupština Republike Srpske iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu izbrisala član 53.

Prilog: Odluka Ustavnog suda BiH br. U 8/19 od 06.02.2020. godine

Dakle, u sadašnjem pravnom sistemu, odnosno pozitivnom pravnom zakonodavstvu Republike Srpske ne postoji način, niti bilo kakva mogućnost da se raspolaže sa poljoprivrednim zemljištem, što znači da se takvo zemljište ne može prodati, da mu se ne može mijenjati namjena, a posebno što nas zanima, TAKVO ZEMLJIŠTE SE NE MOŽE PRETVARATI U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE.

Pored prethodno navedenih propisa koji regulišu predmetnu materiju, na pravnoj snazi u Bosni i Hercegovini je i Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, donesen dana 18.03.2006. godine od strane Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (a koji Vlada Republike Srpske doslovno poštuje kada treba da se donese Zakon o restituciji, što ćemo u nastavku ovog saopštenja detaljnije objasniti).

E sada, na osnovu kojih pravnih propisa predstavnici republičke i lokalne vlasti namjeravaju preduzimati aktivnosti radi izgradnje nove bolnice na lokalitetu koje je isključivo poljoprivredna površina nije nam jasno, pa ako neko od predstavnika vlasti zna odgovor na ovo pitanje, zamolili bi da takav odgovor prezentuju javnosti???

Najveći paradoks u cijeloj ovoj problematici predstavlja informacija Vlade Republike Srpske, a vezano za inicijativu ovog Udruženja da se u skupštinsku proceduru uvrsti donošenje Zakona o restituciji.

Naime, Vlada Republike Srpske nas informiše kako nije moguće voditi postupke restitucije po ranije podnesenim zahtjevima, jer je na pravnoj snazi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, koji spriječava bilo kakvo postupanje i raspolaganje sa predmetnim zemljištem, te kako je u Planu rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu donošenje Zakona o restituciji.

Prilog: Mišljenje Vlade Republike Srpske br. 04/1-012-2-9/22 od 18.01.2022. godine

Ponovo moramo da postavimo nezaobilazno pitanje, a to je da ukoliko Vlada Republike Srpske strogo poštuje Zakon privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, kako je onda moguće da se pokuša raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem u Pridvorcima na način da se ono planira pretvoriti u građevinsko radi izgradnje nove bolnice???

Takođe, ukoliko se već planira donošenje Zakona o restituciji u 2022. godini, kako nas to vrlo jasno i precizno informiše izvršni organ vlasti, zbog čega se nova bolnica u Trebinju planira graditi na lokalitetu koje je po osnovu Zakona o iskorišćavanju poljoprivrednog zemljišta iz 1959. godine izuzeto od strane brojnih trebinjskih porodica isključivo u poljoprivredne namjene, kada će se ukoliko ikada stupi na snagu Zakon o restituciji ranijim vlasnicima morati isplatiti pravična naknada, što će vlast i budžet mnogo više koštati od prostog povraćaja tog poljoprivredenog zemljišta???

U kontekstu svih nezakonitih aktivnosti koje su provedene u posljednje vrijeme od strane predstavnika lokalne vlasti u Trebinju, putem ovog saopštenja želimo da ukažemo da i Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, po prijedlogu Pravobranilaštva Republike Srpske (koje nije nadležno za postupanje u predmetnom postupku), donosi upravne akte, kojim na lokalitetu u Pridvorcima gdje se namjerava graditi nova bolnica NEZAKONITO utvrđuje pravo svojine u korist Republike Srpske, a koje postupanje je ponovo u strogoj suprotnosti sa pravnim stanovištem Ustavnog suda BiH, te u suprotnosti sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske i Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine.

Prilog: Rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, PJ Trebinje br. 21.47/476-49/21 od 08.04.2022. godine

Dakle, na ovakvo pripremanje terena radi provođenja budućih nezakonitih aktivnosti usmjerenih u pravcu izgradnje nove bolnice u Trebinju je zaista deplasirano posebno ukazivati, te je svaki dalji komentar apsolutno suvišan u cilju upornog objašnjavanja da su sve ove aktivnosti predstavnika vlasti pogrešne i neispravne, pa neka javnost sama procijeni da li smo u pravu ili ne.

Sve su ovo pitanja na koja nemamo odgovor, a predstavnici republičkih i lokalnih vlasti i dalje namjeravaju gradnju nove bolnice na lokalitetu koje je poljoprivredna površina i na kome je strogo zabranjena gradnja i raspolaganje shodno važećem Zakonu o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske i Zakonu privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine.

I ranije su organi lokalne samouprave postupali nezakonito povodom raspolaganja sa poljoprivrednim zemljištem, odnosno pretvaranjem takvog zemljišta u građevinsko i daljom nezakonitom prodajom zemljišta, a zbog kojih nezakonitih postupanja se vodi istraga kod nadležnih tužilaštava.

No, ovom prilikom ne želimo da ukazujemo na ranija postupanja organa lokalne vlasti, jer će se u vezi podnesenih krivičnih prijava odlučivati na nivou pravosudnih institucija, ali sada želimo da ukažemo i javnosti objasnimo da će sva dalja postupanja vezana za izgradnju nove bolnice u Trebinju na lokalitetu „Pridvorci – Gnojine“ biti u strogoj suprotnosti sa pozitivnopravnim zakonodavstvom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što smo prethodno detaljno objasnili, te ukoliko se nastave aktivnosti u tom pravcu od strane predstavnika republičke i lokalne vlasti, svakako ćemo naći pravni mehanizam da spriječimo takva nepravilna i strogo nezakonita postupanja.

Ukoliko su već u Budžetu Republike Srpske planirana sredstva za izgradnju nove bolnice u Trebinju, onda neka predstavnici vlasti sve aktivnosti u vezi toga sprovode na zakonom propisan način, a ovakav način gradnje bolnice na lokalitetu koji je poljoprivredna površina je svakako neispravan i nezakonit iz razloga koje smo prethodno prezentovali, te se ovim putem republička i lokalna vlast poziva da gradnju nove bolnice u Trebinju usmjeri na neki drugi lokalitet.

Takođe, ukoliko je Planom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu planirano donošenje Zakona o restituciji, predstavnike vlasti pozivamo da intenziviraju aktivnosti u tom pravcu.

Datum, 16.09.2022. godine

Punomoćnik Udruženja građana
„Pokret za restituciju“ Trebinje
Advokat Zoran Ignjatić

 

2 Shares
2 Shares
Copy link