Evropski sud u Strazburu donio presudu protiv BiH zbog neodržavanja izbora u Mostaru

Evropski sud u Strazburu donio presudu protiv BiH zbog neodržavanja izbora u Mostaru

 

U današnjoj presudi Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da je postojalo kršenje člana 1. Protokola br. 12 (opšta zabrana diskriminacije) Evropske konvecije o ljudskim pravima.

Nalaže se BiH da izmijeni relevantno zakonodavstvo, najkasnije u roku od šest mjeseci od pravosnažnosti ove presude. Takođe, Evropski sud je konstatovao da Ustavni sud BiH ima ovlaštenje da sam uspostavi privremeno rješenje.

Slučaj se odnosio na pravnu prazninu kojom je onemogućeno podnosiocu zahtjeva, lokalnoj političarki koja živi Mostaru, da glasa ili se kandiduje na izborima.

Sud je utvrdio da je ta pravna praznina stvorena neuspjehom vlasti da provedu Odluku Ustavnog suda BiH iz 2010.

Evropski sud je naveo da je neprovođenje presude Ustavnog suda dovelo do toga da su posljednji izbori održani 2008. te da od 2012. aktuelni gradonačelnik (Ljubo Bešlić) nema potreban demokratski legitimitet.

”Takva situacija je nespojiva s vladavinom zakona. Sud stoga nije mogao prihvatiti opravdanje vlasti za dugotrajno odgađanje izvršenja presude, odnosno poteškoće u provođenju odluke. Tužena država je stoga prekršila svoju obavezu da preduzme mjere da zaštiti podnositeljku predstavke od diskriminatornog postupanja po osnovu njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru”, kaže se u obrazloženju presude.

Takođe, navodi se da država nije ispunila svoju obavezu da preduzme mjere zaštite Irme Baralije.

Irma Baralija (Foto: I.Š./Klix.ba)Irma Baralija (Foto: I.Š./Klix.ba)

 

Dalje se navodi da je Sud odlučio primijeniti standardno tumačenje koje je razvio u svojoj praksi o diskriminaciji.

“Naime da je bilo kakva razlika u postupanju među osobama u istim ili relativno sličnim situacijama diskriminatorna ako nema „objektivno i razumno opravdanje“.

Nije bilo sporno da je podnositeljica predstavke imala pravo da glasa i bude birana na izborima i da je, kao osoba sa prebivalištem u Mostaru, bila u istoj ili relevantno sličnoj situaciji sa onima koji su prebivalište imali drugdje u Bosni i Hercegovini. Kako je razlika u postupanju u ovom slučaju bila temeljena na ličnom statusu u smislu prakse Suda, naime isto zakonodavstvo je primijenjeno različito, zavisno od prebivališta osobe, Sud je našao da je podnositeljica predstavke uživala zaštitu člana 1. Protokola broj 12”, kaže se u obrazloženju presude.

Takođe, Sud je odlučio da je nalaženje povrede samo po sebi dovoljna satisfakcija za neimovinsku štetu koju je pretrpjela podnositeljica predstavke. Sud je isto tako odlučio da Bosna i Hercegovina mora podnositeljici predstavke platiti 5.000 evra na ime advokatskih troškova.

Autor