Početna  /  NSRS u utorak o uvođenju doživotne kazne zatvora
Izdvajamo Republika Srpska

NSRS u utorak o uvođenju doživotne kazne zatvora

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u utorak, 16. juna, razmatraće Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika kojim se predviđa uvođenje doživotne kazne zatvora.

U Nacrtu je izmijenjen član 42. u tački 1. na način da se “kazna dugotrajnog zatvora” mijenja riječima “kazna doživotnog zatvora”.

U izmijenjenom članu 45. Nacrta navodi se kako se kazna doživotnog zatvora može propisati za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela, ali ne može se propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo.

“Kazna doživotnog zatvora ne može se izreći učiniocu koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio dvadeset i jednu godinu života, trudnoj ženi, učiniocu čija je uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena niti za pokušaj krivičnog djela”, navodi se u stavu 3. ovog člana.

Osuđeni kome je izrečena kazna doživotnog zatvora može se uslovno otpustiti nakon što izdrži dvadeset pet godina zatvora pod uslovom da je u toku izdržavanja kazne ispoljavao primjerno vladanje, zalaganje na radu i aktivno učestvovanje u procesu resocijalizacije, te se može očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće izvršiti novo krivično djelo.

Također, mijenja se dužina kazne dugotrajnog zatvora i ona će, umjesto dosadašnjih dvadeset trajati 30 godina.

Dodaje se i novi član koji se tiče izuzetnosti kratkotrajne kazne zatvora u kojem se navodi kako kaznu do šest mjeseci zatvora ud može izreći samo ako posebne okolnosti djela i učinioca pokazuju da se novčanom kaznom ne može postići svrha kažnjavanja, ili da se novčana kazna neće moći izvršiti.

Ovo se ne odnosi na kaznu zatvora kao zamjenu za neplaćenu novčanu kaznu, opozvanu uslovnu osudu ili neizvršeni rad u javnom interesu.

Izmijenjen je član 51. koji se sada vodi kao oduzimanje vozačke dozvole umjesto zabrane upravljanja vozilom.

Nacrtom zakon precizirana je i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi, a izmijenjen je dio za krivčn djelo nasilje u porodici na način da se za one koje prekrše zaštitne mjere ili hitne mjere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se novčanom kaznom i kaznom zatvora do tri godne, dok se ranije minimalna od tri mjeseca bruše iz stava.

23 Shares
23 Shares
Copy link