Početna  /  Vlada Srpske utvrdila Nacrt zakona o turizmu i o ugostiteljstvu
Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Vlada Srpske utvrdila Nacrt zakona o turizmu i o ugostiteljstvu

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o turizmu.

Foto: Vlada RS
Foto: Vlada RS

Ovim zakonom uređuje se planiranje i razvoj turizma na teritoriji Republike Srpske, prava i obaveze turističkih subjekata, uslovi za obavljanje turističke djelatnosti, usluge u turizmu, promocija i unapređivanje turizma, podsticaji u turizmu, evidencija u turizmu, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređivanje turizma.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o ugostiteljstvu.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, vrsta ugostiteljskih objekata, oblici ugostiteljske djelatnosti, kategorizacija ugostiteljskih objekata, prava i obaveze ugostitelja, inspekcijski nadzor i ostala pitanja od značaja za oblast ugostiteljstva.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za sprovođenje Reformske agende iz septembra 2016. godine.

Kako se navodi u Izvještaju, od ukupno planirane 74 mjere u 2015. i 2016. godini, Vlada Republike Srpske u potpunosti do 01.09.2016. godine realizovala 38 mjera (51,4%), u toku je realizacija 35 mjera (47,3%), a nerealizovana je samo jedna mjera (1,4%).

U Izvještaju se zaključuje da je od mjera čija je realizacija predviđena u 2015. i 2016. godini, do 01.09.2016. godine realizovano (u potpunosti i u toku) 73 od 74 mjere (98,6%).

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da, u saradnji sa predstavnicima Savjeta ministara BiH i Vlade Federacije BiH, Izvještaj Republike Srpske objedini u jedinstven Izvještaj o realizaciji Reformske agende BiH, te isti dostave delegaciji Evropske unije u BiH, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada Republike Srpske zadužuje sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji aktivnosti datih u Akcionom planu Republike Srpske za realizaciju Reformske agende, a koje još uvijek nisu u potpunosti realizovane, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2015-2017. za 2016. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

Vlada je saglasna da se Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015-2017. za 2016. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, uputi u dalju proceduru.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, obavijesti Ministarstvo finansija i trezora BiH o predmetnom zaključku.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Ministarstvom za eknomske odnose i regionalnu saradnju da nastave provođenje daljih aktivnosti u okviru nadležnosti IPA Koordinacionog odbora, a u pravcu imenovanja IPA koordinatora.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o održanom prvom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima između EU i BiH.

Vlada Republike Srpske ukazuje da se dokument koji je pod nazivom “Strateški okvir BiH“ izradila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, a 20. avgusta 2015. godine usvojio Savjet ministara na svojoj 19. sjednici, ne može smatrati razvojnim dokumentom za cijelu BiH, jer u njegovoj izradi nisu učestvovale nadležne institucije Republike Srpske, niti je Vlada Republike Srpske dala saglasnost na isti.

Vlada Republike Srpske zahtjeva od Savjeta ministara, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara da se uzdrže od neistinitog izvještavanja Evropske komisije, posredstvom kojeg se pomenuti dokumet, ali i drugi dokumenti koje donosi Savjet ministara, pokušavaju predstaviti zajedničkim dokumentima svih nivoa vlasti u BiH, iako iste u njihovoj izradi nisu učestvovale.

Zadužuju se državni službenici iz Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva finansija, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Republičkog zavoda za standardizaciji i metrologiju Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i Poreske uprave Republike Srpske, koji su Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-770/15 od 23. aprila 2015. godine imenovani za predstavnike Republike Srpkse u Pododboru za trgovinu, industriju, carine i saradnju sa drugim zemljama kandidatima u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH da, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zaključka, a u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, izrade i Vladi Republike Srpske, dostave na razmatranje i usvajanje Prijedlog akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa prvog Pododbora za trgovinu, industriju, carine i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je održan 8. jula 2016. godine u Briselu.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da, u skladu sa tačkom V alineja 4. Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, upozna Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara, Kabinet ministra finansija i trezora BiH, kabinete ministara iz Republike Srpske u Savjetu ministara, kao i Delegaciju Evropske unije u BiH sa pozicijom Vlade Republike Srpske izraženom u tački 2. ovog zaključka.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2016. godine, kao i Izvještaj o poslovanju “Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za 2015. godinu.

0 Shares
0 Shares
Copy link