Institucije zapošljavaju na prevaru

Embargo na zapošljavanje, koji je zvanično na snazi u institucijama BiH, samo je mrtvo slovo na papiru, a rukovodioci su ga lani vješto izbjegavali i umjesto raspisivanja javnog konkursa novu radnu snagu angažovali zaključivanjem ugovora o djelu i na određeno.

Trajanje tih ugovora bilo je ograničeno na nekoliko mjeseci, ali su oni na koje su se odnosili ostajali na poslu zahvaljujući ponavljanju uhodane prakse.

Na te pojave upozoreno je u godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2016. godinu koji je objavila Kancelarija za reviziju institucija BiH, a u kome je dio posvećen politici zapošljavanja.

U agencijama, ministarstvima, direkcijama, kancelarijama i drugim institucijama na nivou BiH zaposleno je više od 22.000 ljudi. Na njihove plate i naknade odlazi više od polovine budžeta, što je bio slučaj i lani jer je za te namjene izdvojeno 642,7 miliona maraka.

Savjet ministara BiH je zaključkom iz marta 2016. godine obavezao sve institucije da moraju pribaviti saglasnost za raspisivanje konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta ili prijem novih radnika. Revizori su, međutim, utvrdili da su rukovodioci pronašli način kako da zaobiđu tu obavezu.

– Službenici su tokom godine zapošljavani na određeno vrijeme više puta po tri mjeseca. Izborom takvog načina zapošljavanja stvara se slika izbjegavanja obaveze sprovođenja javnog konkursa i definisanih zaključaka – konstatovali su revizori.

Domaćinski se nisu ponašali ni u Savjetu ministara BiH.

– Institucije su u skladu sa odobrenim budžetom podnosile zahtjeve Savjetu ministara za pribavljanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta, ali se on često nije izjašnjavao pa su institucije to koristile za angažman osoba bez raspisivanja konkursa, odnosno putem ugovora o djelu ili višekratnog angažmana na određeno vrijeme do tri mjeseca – upozorili su u Kancelariji za reviziju.

Takva politika zapošljavanja je odigrala značajnu ulogu u povećanju konačnog iznosa novca koji je isplaćen zbog angažovanja spoljnih saradnika. Lani je u njihovim džepovima završilo 5,7 miliona, što je za 660.000 maraka više nego godinu ranije. Na ime ugovora o djelu isplaćeno je 3,9 miliona, a na osnovu zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima 1,7 miliona KM.

– Veći izdaci su najvećim dijelom rezultat “zamrzavanja” procesa zapošljavanja u institucijama na osnovu zaključaka Savjeta ministara BiH u 2016. godini – naveli su revizori.

Upozorili su da ni lani nisu primijenjena donesena jedinstvena pravila i procedure u pogledu angažmana putem ugovora o djelu kojima bi bili definisani razlozi i način angažovanja, kriterijumi za visinu naknade, trajanje ugovora i izvještavanje o obavljenim poslovima i efektima ugovora.

– Angažman osoba na osnovu ugovora o djelu vrši se krajnje netransparentno, nema informacija o efektima ugovora, a značajan broj spoljnih saradnika angažovan je za poslove koji su isti ili slični poslovima za koje postoje sistematizovana radna mjesta. U pojedinim institucijama uočeno je da na taj način poslove dobijaju zaposleni nakon penzionisanja i osobe u stalnom radnom odnosu u institucijama (državni službenici), a u velikom broju institucija su ugovorene neprimjereno visoke naknade uzimajući u obzir obim poslova za koje su angažmani – istakli su revizori.

Član Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamenta BiH Dragutin Rodić kaže da je problem veći jer se nalazi revizora u istoj ili sličnoj mjeri ponavljaju godinama.

– Pravila i propise ne poštuju oni koji su ih usvojili i to je ono što brine, kao i činjenica da se povećava broj onih koji su na budžetu institucija BiH, čime se povećavaju i izdaci za te namjene. Ovo pitanje mora biti planski definisano, a treba ojačati i internu reviziju – rekao je Rodić.

Revizori su, osim u segmentu zapošljavanja, evidentirali i brojne propuste u sprovođenju postupaka javnih nabavki, upotrebi službenih vozila, reprezentacije i telefona. Kancelarija za reviziju institucija objavila je i izvještaj o finansijskoj reviziji budžeta institucija BiH za 2016. godinu u kojem je iskazala mišljenje sa rezervom za finansijski dio i za usklađenost sa zakonima i propisima.

Isti poslovi, različite plate

Analizom primjene zakona koji regulišu plate i naknade zaposlenih, imenovanih i izabranih osoba u institucijama BiH utvrđene su razlike u primanjima upravo zbog toga što postoje posebni zakoni u zavisnosti od nivoa vlasti.

– Zbog ovakvih zakonskih rješenja u praksi nije zadovoljeno načelo ista plata za isti posao u svim institucijama BiH. Pojedini zaposleni sa srednjom ili visokom stručnom spremom u različitim institucijama imaju različitu platu iako obavljaju isti ili sličan posao. To za posljedicu ima i sudske sporove koji su dodatni teret za budžet – piše u izvještaju.

Zaključci revizora o ugovorima sa saradnicima

– Angažman krajnje netransparentan

– Enormne naknade

– Nema povratnih informacija o efektima ugovora o djelu

Autor